शिवाजी विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या परीक्षेमधील निकालाच्या त्रुटी संदर्भातील परिपत्रक

Posted on
October 07 2022
By
Smt U.R.Kadam
शिवाजी विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या परीक्षेमधील निकालाच्या त्रुटी संदर्भातील परिपत्रक